طرح درس چرخه آب اول ابتدایی علوم تجربی

دسته:
توضیحات مختصر محصول

طرح درس چرخه آب اول ابتدایی علوم تجربی

تعداد صفحه:۴

فرمت: ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن:

هدف کلی از طرح درس:

هدف کلی:

هدف های کلی آموزشی وپرورشی نتایجی هستند که انتظار می رود پس از آموزش یک موضوع درسی یا انجام فعالیتهای تربیتی عاید دانش آموزان گردد.

هدفهای کلی گاهی برای یک دوره تحصیلی،یک پایه تحصیلی،یا کتاب درسی ویا موضوع درسی خاصی بیان می شوند.

در نوشتن طرح درس هدف یا هدفهای کلی یک درس را می توان ازروی عنوان درس ویا محتوا و متن درس شناسایی نمود.

هدف کلی درس باید به اهداف جزئی تجزیه شده و در قالب هدفهای رفتاری در حیطه های سه گانه شناختی ،عاطفی و روانی-حرکتی (مهارتی) معین شوند.

 

هدف جزئی:

۱فراگیربامفهوم بخاراب اشناشود.

۲فراگیرطرزتشکیل ابررایادبگیرد.

۳فراگیرطرزتشکیل بخاررابداند.

۴فراگیرمراحل ایجادباران رایادبگیرد.

هدف رفتاری:

۱چرخه اب راباشکل نشان دهد(مهارتی)

۲بتواندمراحل تشکیل ابرراتوضیح دهد(دانشی)

۳بتواندمراحل تشکیل باران راتوضیح دهد(دانشی)

۴نسبت به مشاهده باران علاقه نشان دهد(نگرشی)

 

طرح درس علوم اول ابتدایی چرخه آب

‫5/5 ‫(1 نظر)
نمایش بیشتر